ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਨੋਟ: ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

  1. ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ URL ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ URL ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ), ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ URL 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ (ਕੀ ਇਹ URL ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ), ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ। . ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ "ਕੂਕੀਜ਼" ਵਰਗੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। "ਕੂਕੀਜ਼" ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ "ਕੂਕੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਘੱਟ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਕੀਜ਼ "ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼" ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ "ਕੂਕੀਜ਼" ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਜਾਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ, ਚੈਟ ਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ / ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਵੇਰਵੇ, ਆਦਿ) ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

     2. ਜਨਸੰਖਿਆ / ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡੇਟਾ / ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ; ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ; ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ; ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ; ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ; ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਓ; ਗਲਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ; ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ SMS, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ/ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਾਣੋ-ਤੁਹਾਡੇ-ਗਾਹਕ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: (i) ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ; (ii) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ GST ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ; (iii) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਰਜੀਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।

   3.ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੋਜਣ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਪੋਇਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ / ਵੇਚਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ (ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ) ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਨ, ਏਕੀਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ (ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਾਈ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

    4.ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕੂਕੀਜ਼" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। "ਕੂਕੀਜ਼" ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ "ਕੂਕੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਘੱਟ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਕੀਜ਼ "ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼" ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ/ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ "ਕੂਕੀਜ਼" ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Google ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਥੇ: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

    5.ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Smartmandi.com ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

   6.ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

   7.ਚੋਣ/ਔਪਟ-ਆਊਟ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ-ਸਬੰਧਤ) ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ [https://www. ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ/ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ Smartmandi.com।

   8.ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  9.ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  10.ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। .

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  11.ਡਾਟਾ ਧਾਰਨ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  12.ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ।

  13.ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

Mohammad Faisal

smartmandi.com

F-98, Flat No-B/1,2nd Floor

Abul Fazal Enclave Part-1

New Delhi-110025

+91-11-43632449

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: contact@smartmandi.com

     14.ਸਵਾਲ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਸਮੱਸਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

smartmandi.com ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ..! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਟੂਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟਾ ਜਾਂ IP ਪਤੇ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।