ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ..!!

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਤਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ - www.smartmandi ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। .com (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਪਲੇਟਫਾਰਮ smartmandi (smartmandi.com) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੰ. ਸੀ-56/21, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੈਕਟਰ-62, ਨੋਇਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-201301 ਭਾਰਤ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ") ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ smartmandi.com ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ "ਤੁਸੀਂ" ਜਾਂ "ਉਪਭੋਗਤਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ", "ਅਸੀਂ", ਅਤੇ "ਸਾਡੇ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ Smartmandi.com ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ), ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ, ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਪਡੇਟ/ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ।
ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

2. ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਤਾ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ("ਖਾਤਾ") 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

3. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

 • ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀਮਤ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮਿਤੀ, ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਢੰਗ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
 • ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ (ਵਾਂ) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (s) ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ/ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਪਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ UPI ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ UPI ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਜਾਂ UPI ID। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ UPI ID ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ।
 • ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਈਟਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਸਿਰਲੇਖ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ, ਪਛਾਣ, ਆਦਿ) ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 • ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ।
 • ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਣਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਬੈਕ-ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਪਾਦਾਂ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ (ਆਰਡਰਾਂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ. ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

4. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ:

 • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
  • ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਭੌਤਿਕ ਪਤੇ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ ਸਮੇਤ), ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ-ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ, ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪੰਨਾ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ, ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਬਲੌਗ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੁਲੇਟਿਨ, ਦੋਸਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
  • ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਤਸਦੀਕ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ/ਈਮੇਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਵੈਧ ਪਤੇ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਊਚਰ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਲਤ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਰਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਕੋ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੁਟਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਾਅਲੀ/ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ
  • ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਉਤਪਾਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਬਲਕ ਆਰਡਰ'/'ਫਰਾਡ ਆਰਡਰ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ 'ਬਲਕ ਆਰਡਰ'/'ਫਰਾਡ ਆਰਡਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਵੈ-ਖਪਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਕਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ। ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਥੋਕ ਮਾਤਰਾ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਵੈਧ ਪਤਾ, ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ, 'ਬਲਕ ਆਰਡਰ' ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ/ਲੂਫੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ।
  • ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ "ਡੀਪ-ਲਿੰਕ", "ਪੇਜ-ਸਕ੍ਰੈਪ", "ਰੋਬੋਟ", "ਸਪਾਈਡਰ" ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। , ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ. ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
  • ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਹੈਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। , ਪਾਸਵਰਡ "ਮਾਈਨਿੰਗ" ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ।
  • ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ/ਵੈਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਆਕਟਰੋਏ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਲੇਵੀਜ਼) ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀਕਰਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ,
  • ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  • ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ..
  • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਦੂਜੇ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੌਏਲਟੀ ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, Smartmandi ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:
  • ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
  • ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ;
  • ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ; ਅਤੇ
  • ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲੇਆਉਟ, ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਾਉਨਲੋਡ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

6. ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ Smartmandi.com 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Smartmandi.com ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

7. ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ (ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ), ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। , ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਾਂ

ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਸੱਚੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦ (ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ), ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ; ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਸਬੰਧਤ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, SMS ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ SMS ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

8. ਵੇਚਣਾ

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਈਟਮਾਂ (ਆਈਟਮਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਵਰਣਨ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈਟਮ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਵਰਣਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈਟਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਈਟਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

9. ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਈਟਮਾਂ (ਆਈਟਮਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਵਰਣਨ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਟਮ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਵਰਣਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈਟਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਈਟਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

10. ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ Smartmandi.com 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।

11. ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ, ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਅੱਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੋਧ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। , ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਆਵਾਜ਼, ਵੀਡੀਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਲੋਡ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਅਟੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਆਵਾਜ਼, ਵੀਡੀਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਲੋਡ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਅਟੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਆਵਾਜ਼, ਵੀਡੀਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਲੋਡ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਅਟੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

12. ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ, ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ), ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ.

13. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

14. ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ/ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ:

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ/ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ/ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ/ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਰਿਫੰਡ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

15. ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

16. ਸੰਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

17. ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ support@smartmandi.com 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

18. ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਇਤਫਾਕਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਡੇਟਾ। ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਮਾਰਟਮੰਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

19. ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ

ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਮੌਜੂਦਾ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

20. ਬੇਦਾਅਵਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ (ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ), ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ), ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ), ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ - ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ (ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸੀਦ/ਨਾਨ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ) ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। . ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਮੈਂਡੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸੀਦ (ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ) ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

21. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ contact@smartmandi.com ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

22. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ, 2020 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ

smartmandi.com

ਸੀ-56/21,

ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੈਕਟਰ-62,

ਨੋਇਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-201301 ਭਾਰਤ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

contact@smartmandi.com

smartmandi.com ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ..! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਟੂਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟਾ ਜਾਂ IP ਪਤੇ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।